WIE DOET WAT?

VERENIGING
De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de badmintonsport in al zijn verschijningsvormen.
De vereniging heeft via Badminton Nederland een aansprakelijkheidsverzekering, met een eigen risico van €125 per gebeurtenis. De vereniging heeft geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor de bestuursleden. De vereniging heeft ook geen ongevallenverzekering. Dit niet per se noodzakelijk een ongevallenverzekering af te sluiten, omdat in de meeste gevallen acute medische behandeling in het basiszorgpakket van de leden zal zitten. Dit betekent dat deelname aan activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd voor eigen risico van het individueel lid zijn.

LEDEN
Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten. De leden zijn verplicht de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen van de vereniging na te leven en de de belangen van de vereniging niet te schaden.

BESTUUR
Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen (artikel 12 lid.1a). De zittingstermijn voor de bestuursleden is vastgesteld op 3 jaar. Het bestuur heeft de morele verplichting zorg te dragen voor een goede doorstroming van bestuursleden, door na een zittingstermijn van zes jaar actief op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden. Aftreden geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van drie á zes maanden. Een bestuurslid dat niet naar behoren functioneert, kan met een meerderheid van stemmen tot aftreden worden gedwongen. Gecombineerd aftreden is niet mogelijk voor de volgende combinaties: Voorzitter/secretaris en Secretaris/penningmeester. Als er voor een functie geen opvolger is nemen andere bestuursleden de taak op zich.
Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt (artikel 13 lid.2).

Het bestuur brengt behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen (artikel 16 lid.2).

Verantwoordelijkheden van bestuursleden zijn:
– Voorzitter: Onderlinge samenhang en algemene aansturing bestuur.
– Secretaris: Ledenadministratie, ingekomen post, notulen en ledenvergadering.
– Penningmeester: Financiën, begroting en twee jaarlijkse incasseringen.
– Algemeen & Technische zaken: Trainers en trainingen, seniorencompetitie (teamindeling) en shuttles.
– Algemeen & PR en Sponsoring: Ledenwerving, sponsoring ( incl. contracten sponsors) en sociale media (website).
– Algemeen & Jeugd: Jeugdzaken, jeugdcompetitie en jeugdactiviteiten
Mail: voorzitter@bcijsselstad.nl of zie onder contact op deze website.

GASTVROUW/HEER
De gastheer/gastvrouw ontvangen op dinsdagavond nieuwe seniorenleden die komen kennismaken of komen spelen met de strippenkaart. Als hij/zij op dat moment zelf speelt dan vraagt hij/zij een ander lid, die op dat moment niet speelt, om het nieuwe lid te ontvangen. Een gezamenlijk verantwoordelijkheid van alle leden, bekijk
Mail: voorzitter@bcijsselstad.nl

TECHNISCHE COMMISSIE
De technische commissie bestaat uit een voorzitter en enkele commissieleden. De commissie is verantwoordelijk om beleid maken en evalueren van trainingen voor jeugd en senioren, plus coördinatie en indeling competitieteams. Eén van de leden van de technische commissie heeft plaats in het bestuur.
Mail: tc@bcijsselstad.nl

TRAINERS EN JEUGDBEGELEIDERS
De training bij BC IJsselstad wordt gegeven door een seniorentrainer, een jeugdtrainer en enkele jeugdbegeleiders.

INTRODUCTIECURSUS RECREANTEN
Voor nieuwe leden die nog nooit gespeeld hebben organiseert B.C. IJsselstad een introductiecursus (maximaal 4 personen) op de dinsdagavond van 20:00 tot 21:00 uur.

DOORSTROOMTRAINING RECREANTEN
Voor nieuwe leden die nog nooit gespeeld hebben organiseert B.C. IJsselstad een introductiecursus (maximaal 4 personen) op de dinsdagavond van 21:00 uur tot 22:00 uur.
Mail: tc@bcijsselstad.nl

COMPETITIELEIDER(S)
De organisatie van de seniorencompetitie wordt gedaan door de seniorencompetitieleider.
Mail: competitie@bcijsselstad.nl
De organisatie van de jeugdcompetitie wordt gedaan door de jeugdcompetitieleider.
Mail: jeugd@bcijsselstad.nl

BEHEER EN AANKOOP SHUTTLES
Door twee leden van BC IJsselstad wordt de aankoop en beheer van veren- en nylonshuttles geregeld.

JEUGDCOMMISSIE
De jeugdcommissie bestaat uit een voorzitter en enkele commissieleden. De jeugdcommissie is betrokken bij alle activiteiten die B.C. IJsselstad voor zijn jeugdleden ontplooit (training, toernooien, competitie, enz.).
Mail: jeugd@bcijsselstad.nl

ORGANISATIE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD
In mei organiseert enkele leden van B.C. IJsselstad voor haar jeugdleden het jaarlijks terugkerend clubkampioenschap enkelspel.

SENIORENCOMMISSIE
De seniorencommissie zorgt voor de organisatie van gezelligheidstoernooi, clubkampioenschappen, activiteiten en indeling labelbord op dinsdagavond van B.C. IJsselstad.
Mail: secretaris@bcijsselstad.nl

ORGANISATIE CLUBMIX/DUBBELTOERNOOI
In december organiseert enkele leden van B.C. IJsselstad voor haar leden het jaarlijks terugkerend gezelligheidsmix/dubbeltoernooi.

ORGANISATIE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN
In mei organiseert enkele leden van B.C. IJsselstad voor haar seniorenleden het jaarlijks terugkerend clubkampioenschap enkelspel.

BORDINDELING
Ieder lid ouder dan 18 jaar en die competitie speelt of traint, wordt door het bestuur van B.C. IJsselstad ingedeeld om (maximaal) één maal per seizoen de bordindeling op de dinsdagavond te verzorgen. Het bord indelen doe je altijd met z’n tweeën. Je deelt in om 20:20, 20:40 en 21:00 uur (drie ronden). De laatste keer kun je jezelf ook indelen. Mocht je verhinderd zijn op de avond dat je ingeroosterd bent, zoek dan zelf een vervanger of ruil met iemand! De bordindelers.

SENIOREN ACTIVITEITEN
De seniorenactiviteiten voor het organiseren van activiteiten buiten de badmintonsport voor leden van de vereniging en door de leden georganiseerd.

ORGANISATIE KOEKSTADTOERNOOI
Koekstadtoernooi is een jaarlijks terugkerend toernooi dat B.C. IJsselstad in maart organiseert. De organisatie van koekstadtoernooi is een zelfstandig commissie met een voorzitter, penningmeester en leden.
Mail: toernooi@bcijsselstad.nl

LEDENWERVING/SPONSORING/STUDENTEN COMMISSIE
De commissie ledenwerving, sponsoring en studenten bestaat uit een voorzitter, een secretaris en enkele commissieleden. Commissie sponsoring zet zich actief in voor het werven van sponsor en behoud van naamsbekendheid.
Mail: voorzitter@bcijsselstad.nl

WEBSITE / SOCIALE MEDIA
Door een lid van BC IJsselstad wordt de webbeheer en onderhoud van de website gedaan.
Mail: webbeheer@bcijsselstad.nl

SPECULAASACTIE
Door een lid van BC IJsselstad wordt jaarlijkse de organisatie, aankoop en verkoop van speculaas geregeld.
Mail: penningmeester@bcijsselstad.nl

GROTE CLUBACTIE
Door een lid van BC IJsselstad wordt jaarlijkse de organisatie van de lot verkoop voor de grote clubactie geregeld.
Mail: penningmeester@bcijsselstad.nl

KASCOMMISSIE
De doelstelling van de kascommissie is het nauwgezet controleren van de jaarrekening en het uitbrengen van een verslag van hun bevindingen aan het bestuur en de algemene vergadering. De kascommissie is rekening en verantwoording verschuldigd aan de algemene leden vergadering. De taak van de kascommissie is het controleren van de jaarrekening ten aanzien van het volgende:
– de balans per 31 juli van enig jaar;
– winst- en verliesrekening over het betreffende boekjaar;
– toelichting op de balans en winst- en verliesrekening;
– het doen van voorstellen de jaarrekening betreffende.
Een lid kan maximaal twee opvolgende boekjaren als kascommissielid fungeren. Na een periode van minimaal twee opvolgende boekjaren, kan het lid eventueel opnieuw als kascommissielid fungeren. De kascommissie heeft geen nader omschreven bevoegdheid anders dan het controleren van de jaarrekening en hierover verslag uitbrengen aan de algemene vergadering. De kascommissie onderhoudt geen nader omschreven contacten met derden, behoudens die contacten die zij voor het uitvoeren van haar taak noodzakelijk acht.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT B.C. IJSSELSTAD